Privacyverklaring

Algemeen

Foto – en Diaclub Kunst Ligt v.z.w. hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Foto – en Diaclub Kunst Ligt v.z.w. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Als fotoclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Foto – en Diaclub Kunst Ligt v.z.w.
Assenedesteenweg 85
9060 Zelzate
E-mailadres: kunst-ligt@telenet.be

1.1  Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Foto – en Diaclub Kunst Ligt v.z.w. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Foto – en Diaclub Kunst Ligt v.z.w..
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (voorlopig niet van toepassing).
 • Afsluiten verzekering

1.2  Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 •  Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

1.3  Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden niet verwerkt door een externe organisatie

1.4  Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • Het afsluiten van een verzekering BA + Lichamelijke ongevallen + Rechtsbijstand (Baloise insurance)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.5  Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar welke wij doorgeven aan Baloise insurance (oa. Nodig voor het afsluiten van een verzekering)

1.6  Bewaartermijn

Foto – en Diaclub Kunst Ligt v.z.w. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Foto – en Diaclub Kunst Ligt v.z.w. verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan noodzakelijk.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Foto – en Diaclub Kunst Ligt v.z.w. van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.7  Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.8  Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.9  Wijziging privacyverklaring

Foto – en Diaclub Kunst Ligt v.z.w. kan de privacyverklaring steeds wijzigen.

Opgemaakt te Zelzate op zaterdag 1 september 2018

Beheerder / verwerkingsverantwoordelijke : Secretaris Dhondt Paul

                                              Handtekening:

Medeverwerkingsverantwoordelijke: Voorzitter De Clercq Luc

                                              Handtekening:

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close